Találatok az alábbira:

Terápiás munkatársat (lelkigondozót) keres a sajósenyei Fészek Otthon

Szerző: gilicze.reka on 2022/04/13
| 0

A „Fészek” Fogyatékosok Református Ápoló Gondozó Otthon

Terápiás munkatárs (lelkigondozó) munkatársat keres

 

Beosztás: Terápiás munkatárs / lelkigondozó /

Munkarend: heti 40 óra

Munkavégzés helye: 3712 Sajósenye Kossuth Lajos utca 16.

Közvetlen felettese: Intézményvezető

Kezdés: megbeszélés alapján

Munkaköre:

 • Munkáját a fejlesztőpedagógusokkal és a gondozási részleggel együttműködve végzi.
 • A lakók mentálhigiénés ellátása, konfliktus – és krízishelyzetek megelőzése és intervenciója, a szakmailag és hitéletileg is megalapozott, keresztyén szemléletű mentálhigiénés ellátás megvalósítása, a pozitív, családias intézményi légkör kialakítása és fenntartása.

Felelős:

 • Kötelessége dokumentálnia a mentálhigiénés ellátással összefüggő dokumentációkat, az egyéni és csoportos esetkezelést. Biztosítani kell a dokumentáció adattartalmának védelmét.
 • Érdemben hozzá kell tudnia járulni az Egyéni Fejlesztési Tervben megfogalmazott célokhoz, illetve a személyre szabott ápolás-gondozás kialakításában. Éves mentálhigiénés munkatervet kell készítenie.

Feladatai, kötelességei:

 • Közreműködik a gondozottak lelki gondjainak megoldás keresésében. A négyszemközt elhangzott beszélgetéseket bizalommal és titoktartással kezeli. Javaslattételi joggal rendelkezik az ápolási-gondozási kérdések tekintetében. Tevékenységéről az intézet vezetőjének részletesen beszámol.
 • Munkáját önállóan, ill. az intézményvezetővel, fejlesztő pedagógusokkal egyeztetett módon végzi.
 • Minden ellátottat igyekszik minél alaposabban megismerni, és velük személyre szabottan az egyéni bánásmód elvét érvényesítve, foglalkozni.
 • Legyen szeretetteljes, ugyanakkor határozott.
 • Tanulmányozza a szakirodalmat, a gondozottakra vonatkozó dokumentációkat.
 • Vegyen részt a lakókkal kapcsolatos vizsgálatokon, szakvélemény készítésénél, felméréseken. Segítse az adminisztrációs munkát.
 • A napi foglalkozásokhoz szükséges eszközöket előzetesen készítse elő.
 • A kiscsoportos foglalkoztatás keretébe a gondozottak manuális készségének, esztétikai érzékének, érzelmi, értelmi képességének, a társadalmi beilleszkedést segítő normák elsajátítására fordítson gondot.
 • Tartson jó kapcsolatot az otthon minden lakójával, hozzátartozókkal, munkatársakkal, segítse az egymásra való odafigyelés, a közösségi érzés kialakulását.
 • Tanácsolja, informálja az ellátottakat, munkatársakat, hozzátartozókat annak érdekében, hogy minél teljesebb, harmonikusabb legyen gondozottaink élete.
 • Kirándulások, testvérintézmények látogatása, nyaraltatás szervezésében aktívan vegyen részt.
 • Közösségi fejlesztés terén a településen, gyülekezetekben, kirándulások, nyaralások alkalmával, intézmény látogatások során tegyen erőfeszítéseket az integrációs szemlélet, a kapcsolat szervezés vonatkozásában.
 • Felelősséggel gondoskodik a rábízott értékek megőrzéséről.
 • Az előírt orvosi vizsgálatokon, munka –és tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni.
 • Munkája során maradéktalanul betartja az ismertetett baleseti-, munka-, és tűzvédelmi előírásokat. Munkahelyén bekövetkezett balesetet azonnal jelenti felettesének.
 • Részt vesz a felettese által szervezett képzéseken, értekezleteken.
 • A munkakörébe utaltak teljesítéséért szolgálati, erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.
 • Betartja az Otthon házirendjét.
 • Munkaképtelenségét 24 órán belül köteles felettesével tudatni.
 • A helyettesítés megoldása esetenként kerül meghatározásra.
 • Félévente írásos beszámolót készít az intézmény vezetője számára a munkájáról.
 • Ellátja szükség esetén azon feladatokat, melyeket a munkaköri leírás nem tartalmaz, de jellegüknél fogva tevékenységi körébe tartoznak, közvetlen felettese megbízásából.

Elvárások:

Elfogadott végzettség: református lelkész, teológus, diakónus, mentálhigiénés szakember, hittanár-nevelőtanár, katekéta

Keresztyén értékrend, személyes hitbeli meggyőződés.

Nem elvárás, de előnyt jelent: zenei készség, jogosítvány

Juttatások:

Fizetés: Garantált bérminimum + Kjt besorolás alapján járó összevon szociális ágazati pótlék + munkaköri pótlék.

Cafeteria: munkahelyi étkezés (ebéd)

Munkába járási útiköltségtérítés:

 • saját gépjárművel 15Ft/km útnyilvántartó alapján elszámolva
 • tömegközlekedéssel, bérlet 86%-nak megtérítése számla és bérletszelvény elszámolásával.

Szállás ideiglenesen intézményen belül megoldható megbeszélés alapján, távolabbról jelentkezők számára.

Jelentkezni, fényképes önéletrajzzal lehet a victor.samuel@diakonia.hu címen.

A pályázati felhívás letölthető IDE kattintva.

Intézmények összehasonlítása