Találatok az alábbira:

Munkatársat keresünk Székesfehérváron

Szerző: gilicze.reka on 2022/06/17
| 0

Pályázati felhívás terápiás munkatárs (telephelyvezető) munkakör betöltésére Székesfehérváron

 

A Református Szeretetszolgálat pályázatot hirdet 1 fő telephely vezetői feladatokat ellátó terápiás munkatárs munkakör betöltésére, fogyatékos személyeket ellátó integrált intézményben működő támogató szolgálathoz.

A munkaviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozik.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Intézmény neve: Filadelfia Ház – Fogyatékosokat Segítő Református Központ

Intézmény székhelye: 1162 Budapest, Ilona utca 66-68.

Munkavégzés helye (telephely): 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 45. 5/j és a munkaköri feladatok elvégzéséhez szükséges egyéb helyszín

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Munkarend és munkaidő: Kötetlen munkarend, heti 40 óra

A szociális ellátás formája: Szociális alapszolgáltatás

A szociális ellátás típusa: Támogató szolgáltatás

A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek

Feladatok: A támogató szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása az ellátási területen (Székesfehérvári, Móri, Gárdonyi, Enyingi járások településinek közigazgatási területe) a szakmai feladatok megszervezésével és irányításával, így különösen:

 • Gondoskodik a szolgáltatás megszervezéséről, felügyeli a szolgálatban folyó szakmai munkát.
 • Biztosítja a szolgálat működése során a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban, szakmai ajánlásokban, a fenntartó és az intézmény belső szabályzataiban foglaltak betartását.
 • Olyan szolgáltatási körülményeket biztosít, amelyek lehetővé teszik az ellátást igénybe vevő egyéni igényeinek minél szélesebb körű figyelembevételét.
 • Gondoskodik az ellátást igénybe vevők szolgáltatásba történő bevonásával kapcsolatos feladatok megszervezéséről és ellátásáról.
 • Gondoskodik a szolgáltatást igénybe vevő személyekhez fűződő dokumentáció naprakész vezetéséről.
 • Rendszeresen ellenőrzi a gépkocsivezetői és a személyi segítői feladatokat ellátó munkavállalók számára kötelezően előírt tevékenységadminisztráció meglétét és pontos, naprakész, jogszabályoknak mindenben megfelelő vezetését.
 • Az Igénybevevői Nyilvántartásban (KENYSZI) és a Központi Statisztikai Hivatal elektronikus adatszolgáltatási rendszerében (KSH-ELEKTRA) teljesíti a jelentési kötelezettséget, továbbá eleget tesz a fenntartó által előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • Kapcsolatot tart a szolgáltatást igénybe vevőkkel, törvényes képviselőikkel, illetve hozzátartozókkal.
 • Partnerkapcsolatokat épít és ápol az ellátási területen működő helyi, valamint országos intézményekkel, szervezetekkel.
 • Részt vesz a szolgáltatást igénybe vevők egyéni és csoportos szabadidős, illetve rehabilitációs programjainak megszervezésében, esetlegesen lebonyolításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes, stratégiai szemléletű és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, nyitott gondolkodású és elfogadó szemléletű, a munkatársakkal, az intézményvezetővel és a szolgáltatást igénybe vevőkkel, hozzátartozókkal gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással, fejlesztéssel összefüggő rövid- és hosszútávú célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés.

További feltétel:

 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva),
 • MS Office (különösen szövegszerkesztő, táblázatkezelő és bemutató-készítő programok) magas szintű ismerete.

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • vezető munkakörben vagy fogyatékossággal élő személyek ellátása területén szerzett tapasztalat,
 • szociális szakvizsga/szociális vezetőképzésen való részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Bemutatkozó levél legfeljebb egy oldalban,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony, stabil, barátságos és támogató légkörű munkahelyen. A munkavégzéssel összefüggő belföldi kiküldetés esetén teljes mértékű utazási költségtérítés.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 09:00-15:00 óra között keresse Háfra Szilvia mb. diakóniai osztályvezető asszonyt a +36-30-318-3966 telefonszámon.

Jelentkezés módja: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, elektronikus úton küldje meg a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások bekezdésben foglaltak szerint összeállított pályázati anyagát HR munkatársaink részére a hr@diakonia.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Jelentkezés módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

A Református Szeretetszolgálat munkatársai és vezetői, valamint a Filadelfia Ház – Fogyatékosokat Segítő Református Központ vezetője munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

Intézmények összehasonlítása