Találatok az alábbira:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZAKMAI VEZETŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Szerző: szirak.sara on 2022/10/06
| 0

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ pályázatot hirdet 1 fő intézményvezető-helyettesi feladatokkal is megbízott szakmai vezető munkakör betöltésére.

Munkáltató neve: Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ

Munkáltató székhelye: 1188 Budapest XVIII. kerület, Rákóczi utca 56.

Munkavégzés helye: Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ székhelye, telephelyei és egyéb feladatellátást szolgáló helyszínek

Feladatellátás helye: 1188 Budapest XVIII. kerület, Rákóczi utca 56. és a munkaköri feladatok elvégzéséhez szükséges egyéb helyszín

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Munkarend és munkaidő: Kötetlen munkarend, heti 40 óra

A szociális ellátás formája: gyermekvédelmi szakellátás

A szociális ellátás típusa: nevelőszülői hálózat, lakásotthon

A szociális ellátás célcsoportja: gyermekek és fiatal felnőttek

Feladatok: Az intézmény folyamatos működésének biztosítása a szakmai feladatok megszervezésével, irányításával, vezetésével, így különösen:

 • Az intézményvezetőt segíti és támogatja vezetői feladatai ellátásában,
 • Biztosítja az intézmény működése során – a szolgáltató szakmai programjában részletezett – hatályos jogszabályok, szakmai ajánlások, szabályzatok tartalmának betartását, a pénzügyi, gazdálkodási fegyelmet a szolgálatra vonatkozóan.
 • Az intézmény munkavállalóinak munkáját megszervezi, irányítja, a dolgozók munkarendjét a napi feladatoknak megfelelően beosztja és ellenőrzi.
 • Az intézményvezető közvetlen felügyeletével együttműködik a szakmai és finanszírozási ellenőrzést végző szervekkel, hatóságokkal, munkájukat segíti, valamint teljesíti a teljesítés igazolásával összefüggő dokumentációt érintő tájékoztatási kötelezettséget a fenntartó, valamint a szakmai és finanszírozási ellenőrzést végző szervek felé a vonatkozó jogszabályokban rögzített esetekben és módon.
 • Az intézményvezető közvetlen felügyeletével eljár munkavállalói tekintetében a jogszabály által előírt, munkakör betöltésére alkalmas kötelező képzés és szakmai továbbképzésekre történő jelentkezés folyamatában, továbbá a munkavállalók szakmai felkészültségének naprakészen tartása érdekében szervezi az intézményen belüli továbbképzéseket, szupervíziót.
 • Tervezi, szervezi, dokumentálja a nevelőszülők alapképzését és a KOP képzéseket.
 • Aktívan részt vesz a nevelőszülők toborzásában.
 • Kapcsolatot tart a működési területen lévő református gyülekezetekkel, lelkészekkel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét. A munkáltatói döntésen alapuló egyéb juttatásokra a Református Szeretetszolgálat belső utasításai az irányadók.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes, stratégiai szemléletű és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, nyitott gondolkodású és elfogadó szemléletű, a beosztott munkatársakkal, más vezetőkkel és a szolgáltatást igénybe vevőkkel, egyéb érintettekkel gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással, fejlesztéssel összefüggő rövid- és hosszútávú célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni.

Képes és hajlandó területen történő munkavégzésre, önálló gépjárművezetésre és megfelelő mobilitással rendelkezik a feladatok hatékony ellátása érdekében.

A munkakör betöltésének feltétele:

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti nevelőszülői hálózat vagy gyermekotthon vezetőre irányadó szakképesítés.

További feltétel:

 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva, mely tartalmazza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti tilalmi rendelkezésekre vonatkozó igazolást),
 • „B” kategóriás jogosítvány és önálló gépjárművezetésre való hajlandóság
 • MS Office (különösen szövegszerkesztő, táblázatkezelő és bemutató-készítő programok) magas szintű ismerete
 • GYVR rendszer és a szakmai dokumentációk ismerete.

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • vezető munkakörben, gyermekvédelmi szakellátás, gyámügyi igazgatás, illetve intézményüzemeltetés területén szerzett tapasztalat,
 • szociális szakvizsga/szociális vezetőképzésen való részvétel,
 • diakóniai szolgálat vezetésében szerzett tapasztalat,
 • lelkészi ajánlás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Bemutatkozó levél legfeljebb egy oldalban,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • 10/A. § szerinti nyilatkozat,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony, stabil, barátságos és támogató légkörű munkahelyen. A munkavégzéssel összefüggő belföldi kiküldetés esetén teljes mértékű utazási költségtérítés. Folyamatos módszertani és szakmai támogatás.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 09:00-15:00 óra között keresse Bujdosó Balázs intézményvezető urat a +36-30-2034304 telefonszámon.

Jelentkezés módja: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, elektronikus úton küldje meg a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások bekezdésben foglaltak szerint összeállított pályázati anyagát Bujdosó Balázs intézményvezető úr részére a bujdoso.balazs@diakonia.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Jelentkezés módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

A Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

Intézmények összehasonlítása