Találatok az alábbira:

Lectio continua – folyamatos olvasás

Szerző: szirak.sara on 2022/10/16
| 0

A Református Szeretetszolgálat október 12-13. között szervezte meg az országos intézményes diakóniai konferenciáját Berekfürdőn. Több mint százötvenen voltak jelen a szakmai rendezvényen, amely lehetőséget biztosított az aktuális szakterületi kérdések áttekintésére, a szakmai tapasztalatok megbeszélésére, az egymás hite általi épülésre és lelki feltöltődésre is.

A tanácskozás kezdetén Demeter Ottó, a Békési Református Egyházmegye esperese tartott áhítatot az Mt 5, 7 alapján: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” Demeter Ottó kiemelte, hogy csak is az irgalmasság által, annak gyakorlásával maradhatunk fenn és élhetjük át ezt a nehéznek ígérkező időszakot. „Az irgalmasság a mértéke annak, hogy átadtuk-e magunkat Istennek, hiszen ő áraszt el bennünket a kegyelmével és irgalmával, fontos, hogy ezt a szívünkre helyezzük” – mondta.

A konferencia keretében adta át Őz Lajos hajdúvidéki esperes, a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottságának elnöke, valamint Birinyi Márk, a Református Szeretetszolgálat diakóniafejlesztési főigazgató-helyettese a kiemelkedő diakóniai munkásságért járó elismeréseket. Gecse Bertalanné kapta idén a Kiss Ferenc-díjat, Rozsnyai István pedig a Juhász Zsófia-díjat. Életükre, szolgálatukra Isten gazdag áldását kérjük!

A díjátadó alkalomról szóló részletes beszámolót itt olvashatja el.

Ezt követően tovább folytatódott a tanácskozás. Vecsei Miklós diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos szemléletes és színes előadást tartott, bemutatva a felzárkózó települések programját. A nyomorúságról, a mélyszegénységről, az előttünk álló nehéz időszak kihívásairól beszélt, személyes tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal, és a tudásátadás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Csizi Péter, a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár a tervezett fejlesztéseket mutatta be a gondoskodáspolitika területén. A közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztését, a személyes támogatási rendszerek kialakításának lehetőségeit tárta a hallgatóság elé. Dr. Maretta Zóra, a Belügyminisztérium főosztályvezető-helyettese a szociális szolgáltatásokat érintő jogszabályváltozásairól és gyakorlati kérdéseiről tartott előadást.  Miszlai József, a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának vezetője a magyar államkincstár az egyházi fenntartók ellenőrzésének tapasztalatairól számolt be.

Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezetője az MRSZ elmúlt nyolc hónapos munkájáról beszélt, arról az összetett szolgálatról, amit a háborúban végeztek és végeznek. A tevékenységüket nem csupán Magyarország területén végzik, hanem folyamatosan juttatnak el adományokat Kárpátaljára. Tartós élelmiszerrel, higiénés csomagokkal látják el a rászorulókat, valamint az igények alapján felmerülő szükségben is segítenek, így támogatták az óvóhelyek kialakítását is. Kárpátaljára mindezidáig 450 tonna adományt vittek ki, és összesen 575 tonna élelmiszercsomagot osztottak szét, 38 millió forint értékű vetőmagot juttattak el. Majdnem 10 ezer ember elszállásolásában segítettek, és ezekben a munkákban mintegy 3340 önkéntes vett részt.

Katona Viktória, az MRSZ társadalmi missziókért felelős ágazatvezetője bemutatta azokat a szolgálatokat, missziói területeket, ahol az MRSZ jelen van. Így ismertette a vakmisszió, a siketmisszió, a kórházlelkészi szolgálat, az iszákosmentő misszió, a telefonos és internetes lelkigondozói, a börtönlelkészi, a repülőtéri és a menekültmisszió munkáját.

Dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója köszöntőjében a Rómaiakhoz írt levélből idézett: „Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött.”

Czibere Károly kiemelte, hogy egész egyszerűen azt kell látni, hogy minden, amit teszünk, azt az Isten dicsőségére tesszük, „úgy, hogy a Fia képéhez váljunk hasonlatossá. Krisztus a mérce” – mondta. Czibere Károly úgy vélte, hogy folyamatosan keresni kell az Ő céljait, akaratát, és azt vizsgálni, hogy ez mennyiben közös a sajátunkéval, „mert ami nem tőle van, arra Ő rá fog mutatni!” Előadásában azokról a kihívásokról beszélt, amelyek a református intézményes diakóniai előtt állnak. A rezsikompenzáció várható formájáról, valamint az egyházi kiegészítő támogatás és a finanszírozás alakulásáról adott tájékoztatást.

Ezt követően kerekasztal-beszélgetésre került sor, ahol a résztvevők – Beszterczey András lelkipásztor, Gere Gábor József lelkipásztor, T. Kabai Virág diakóniai igazgató, Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető, valamint Jónyer Lajosné szakértő megvitatták az előadás kérdésfeltevéseit.

Az esti áhítatot Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke tartotta a Zsolt 33, 18 alapján: „De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.”

„A konferencián arról van szó, hogy mi az egyház dolga, arról van szó, hogy nekünk mit kell tennünk. Azért jó, hogy ez a záró áhítat, mert minden lezárás egyfajta új kezdet is. Ha a kálvini rendet követjük, akkor ez a lectio continua, („a folyamatos olvasás”) – ennek a mélyebb értelme nemcsak a bibliaolvasás helye, ideje –, hanem azt is jelenti, hogy életünk folyamatos lekcióban van. Minden ebből indul, abból, hogy mit tesz Isten: ebből a lekcióból. Ezt az eredeti rendet kell követnünk, ez a szolgálat útja” – helyezte a hallgatóság szívére Balog Zoltán.

Püspök úr kiemelte: a keresztyén diakónia titka az, hogy találkozhatunk Krisztussal ott, ahol valami jót teszünk. „Ott lelkierő, szeretet, reménység lesz, és ebben benne van szívünk öröme!” – zárta áhítatát.

A konferencia második napján Mester Dániel szakértő, kutatásvezető számolt be az emberi erőforrás-kutatás eredményeiről a református diakóniai szolgálatokban, majd Prof. dr. Mészáros József, a KRE Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális kar dékánja tárta a hallgatóság előtt elé a Károli Gáspár Református Egyetem szerepvállalását a református szociális képzésekben. A konferencia Bruckner Lászlónak, az MRE Oktatási Szolgálat főigazgatójának előadásával folytatódott, ami a köznevelés és a szociális ágazat határterületi kérdéseire fókuszált. Birinyi Márk, a Református Szeretetszolgálat diakóniafejlesztési főigazgató-helyettese a szociális intézmény vs. diakóniai szolgálat címmel tartotta meg előadását, majd Hajdú Zoltán Levente, az MRE Misszió Szolgákat főigazgatója beszélt a misszió lehetőségeiről az intézményes diakóniában.

A kétnapos tanácskozás úrvacsorás istentisztelettel zárult, Hajdú Zoltán Levente szolgálatával.

Szirák Sára

A református egyházi fenntartók nap mint nap közel 72 ezer rászoruló embertársunkért vállal felelősséget diakóniai szolgálatokban. A szolgáltatásokat időskorúak, fogyatékossággal élő személyesek, gyermekek, és egyéb egészségi állapot, vagy éppen hajléktalansága miatt rászoruló személy veszi igénybe. 

Naponta több mint 20 ezer embernek adunk egy tál meleg ételt. Naponta több mint négyezer állami gondoskodásban élő gyermekért felelünk. Naponta csaknem 2700 fő számára biztosítjuk a külvilággal való kapcsolattartást tanyavilágban vagy szegregált településrészen. Naponta 7400 rászoruló embertársunkat látunk el, ápolunk vagy fejlesztünk el bentlakásos intézményben.

A berekfürdői országos diakóniai konferencia közel másfél évtizedes hagyománnyal bír. A covid alatt 2020-ban és 2021-ben a tanácskozás sajnos nem kerülhetett megszervezésre. A tanácskozás két napján a kerületek, az egyházmegyék, egyházközségek, valamint a közegyházi fenntartók és intézményvezetők vesznek részt.

 

Intézmények összehasonlítása