Találatok az alábbira:

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató a Református Szeretetszolgálat weboldalán végzett adatkezeléséhez

  • Adatkezelő

Neve: Református Szeretetszolgálat

Székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Telefonszáma: +36-1-460-0747

Elektronikus levelezési címe: szeretetszolgalat@diakonia.hu

Weboldal: www.diakonia.hu

Képviselője: Czibere Károly főigazgató

  • Adatvédelmi tisztviselő

Neve: Szabó Mariann

Levelezési címe: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Telefonszáma: +36-1-460-0747

Elektronikus levelezési címe: szeretetszolgalat@diakonia.hu

  • Tárhelyszolgáltató

Neve: Magyarországi Református Egyház

Levelezési címe: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

Telefonszáma: +36-1- 343-7870

Elektronikus levelezési címe: flotta@reformatus.hu

  • A felügyeleti hatóság elérhetőségei

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma: (+36)-1-391-1400

  • Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

  • Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

  • Süti tájékoztató

Jelen tájékoztatás a Református Szeretetszolgálat üzemeltetésében álló www.diakonia.hu weboldalra vonatkozik. A ránk bízott személyes adatokat gondosan kezeljük, illetve védjük az illetéktelen felhasználástól.

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” (sütiket), kisméretű szöveges adatfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

Weboldalunkon a weboldal üzemeltetése céljából, a weboldal működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása és a rendszer biztonsága érdekében feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket használunk.

A szervezetünk részére átadott személyes adatokat csak és kizárólag arra használjuk fel, amire azt a személyes adat tulajdonosa rendelkezésünkre bocsájtotta. A Református Szeretetszolgálat nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. A Református Szeretetszolgálat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a személyes adatokat.

  • További információk

A honlapunkon publikált tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak.

A honlap használatával elfogadja az adatkezelési szabályokat.

Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-68719/2013.

Intézmények összehasonlítása