Találatok az alábbira:

Házi segítségnyújtás fogyatékos személyeknek

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

  • saját környezetében,
  • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
  • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

 

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.

 

Szociális segítés keretében biztosítani kell

  • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
  • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
  • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

  • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
  • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
  • a szociális segítés keretében biztosított feladatokat.

Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Házi segítségnyújtás fogyatékos személyeknek

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása