Találatok az alábbira:

Idősek otthona

Az idősek otthonában az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni.

Az idősek otthonában a külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, ugyanakkor a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Az idősek otthonában olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtanak, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

Az idősek otthonában az ellátást igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével valósul meg:

  • a személyre szabott bánásmód,
  • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélés,
  • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételei,
  • a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozás,
  • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételei,
  • a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítása,
  • a hitélet gyakorlásának feltételei, és
  • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Idősotthonaink

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása